Životní prostředí

-          žádosti a souhlasy a monitoring související s životním prostředím a podnikovou ekologií,

-          elektronické ohlašování do systému ISPOP

-          hlášení o zdrojích znečištění ovzduší a výpočet emisí pro stanovení poplatků podle zákona o ochraně ovzduší

-          vypracování havarijních plánů dle zákona o vodách a vyhlášky  č. 450/2004 Sb.,

-          vypracování povodňových plánů podle zákona o vodách

-          zpracování POH – plán odpadového hospodářství původce

-          žádosti a souhlasy související s nakládáním s odpady podle zákona o odpadech

-          výběr a uzavírání smluv s osobou oprávněnou podle zákona o odpadech

-          zpracovávání provozních řádů podle zákona o odpadech

-          evidence o produkci odpadů podle zákona o odpadech

-          vypracování ZPO - základní popis odpadů

-          poskytnutí ILNO - identifikační listy nebezpečných odpadů

-          odběr vzorků pro zpracování ZPO a pro účely ukládání odpadů na skládku

-          zpracování havarijní zprávy z mimořádných událostí mající vliv na  životní prostředí 

-          školení v oblasti nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,

-          školení v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi dle zákona 350/2011 Sb.,

-          školení v oblasti nakládání s chemickými látkami dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v rozsahu § 44a

-          zpracování oznámení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

-          dodržování podmínek stanovených v zákoně o prevenci závažných havárií

 

Přeprava ADR (nebezpečných věcí po silnici)

-          zprávy o nehodách při přepravě nebezpečných věcí ve smyslu ADR

-          školení zaměstnanců podílejících se na přepravě ADR a činností spojených s ADR